Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Oppsummering etter styremøte 14.9.2021

Oppfølging av Nokut-rapporten var viktigste sak på styremøtet. Styret drøftet også strategiske valg for arealprosjekt og forlenget midlertige forskrifter om studiene og graden ph.d.

Beslutningssaker

NOKUT – planer for videre oppfølging
Styret slutter seg til planene for det videre arbeidet med å følge opp tilsynsrapporten fra NOKUT.
Styret ber om at det fremlegges en konkret fremdriftsplan for den videre prosessen til styrets møte 26.10.2021.

Arealprosjektet – strategiske valg
Styret ser det som svært viktig at KHiOs strategiske posisjon med lokalisering på Grünerløkka styrkes og med dette forutsigbarheten for virksomheten.
Styret ønsker derfor å følge opp både strategi 1 og 2 jf. rapport fra Statsbygg datert 15.12.20, dvs. både det som gjelder retten til å kjøpe lokalene og arbeidet med bedre utnyttelse av arealressursene.
Styret ber administrasjonen om å fortsette samarbeidet med KD for å avklare spørsmål knyttet til innløsning av kjøpsopsjonen, som følger av husleieavtalen.
Styrets vurderinger og anbefalinger tas inn i videre arbeid med saken.

Delegasjonsoversikt
Styret godkjenner delegasjonsoversikten slik som det fremgår av vedlegg til saken.

Midlertidig forskrift om tillegg til forskrifter – forlengelse
Styret vedtar:
- Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo
- Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo

Lønnsoppgjør for rektor og direktør
Med virkning fra 1.7.2021 fastsettes lønnsregulering for rektor og direktør innenfor en ramme på 1.8%. Styret tilfører ikke ekstra midler til den økonomiske rammen utover lønnsøkning i 2021 på maksimalt 2.7%.

Innkalling og protokoll
Innkallingen og sakslisten til styrets møte 14.9.2021 godkjennes.
Styret har tidligere godkjent protokollen per sirkulasjon

Orienteringssaker

Det ble orientert om:
- Koronapandemien - status i KHiOs håndtering.
- Status i planene for evalueringen av organiseringen av KHiO
- Planene for prosjektet Effektivisering av KHiOs arealer med Statsbygg
- Etableringen av et prosjekt for å forsterke beredskapsarbeidet ved KHiO
- Planene for styreseminaret 16.-17.11.2021
- Status i arbeidet i utvalget for Mangfold og likestilling


Denne oppsummeringa er tilgjengeleg for studentar og tilsette på Kunsthøgskolens intranett. Til vanleg er ikkje vedtak i saker som er unnateke offentlegheit tatt med. Den formelle protokollen frå møtet vert publisert på khio.no etter at referatet er godkjent av styret.