Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Oppsummering etter styremøte 14.12.2021

Styret vedtok budsjett 2022 med opptaksrammer og behandla også mellom anna investeringspolicy, kvalitetsrapport 2020/21 og styrets beretning til årsrapport 2021.

Vedtakssaker

Budsjett 2022

Styret foretar denne foreløpige fordelingen av budsjettrammer for 2022 (tall i hele tusen):

Rektorat 3 749
Direktør 3 821
Styret 1 278
KUF + stipendiater 17 185
Seksjon service, brukerstøtte og infrastruktur 32 102
Seksjon studier, forskning og formidling 26 726
Seksjon virksomhetsstyring 10 215
Seksjon HR 7 667
Seksjon teknisk produksjon 23 161
Avdeling dans 21 160
Avdeling teater 17 133
Avdeling opera 7 940
Avdeling design 20 003
Avdeling kunstakademiet 14 724
Avdeling kunst og håndverk 22 870
Husleie/energi 150 954
Investeringer 1 760
Samla budsjett 2022 382 448

Styret legger foreløpig disse opptakstallene for 2022 til grunn.
Opptaksrammer 2022 er basert på tall fra 2019, 2020 og 2021:

Studieprogram Opptak 2022
Bachelor i jazzdans 8
Bachelor i klassisk ballett 8
Bachelor i samtidsdans 8
Master i koreografi
Master i dans
PPU i dans/teater 20
Sum dans 44
Bachelor i interiør-arkitektur og møbeldesign 12
Bachelor i kles- og kostymedesign 12
Bachelor i grafisk design og illustrasjon 12
Master i design 24
Sum design 60
Bachelor i medium og materialbasert kunst 36
Master i medium og materialbasert kunst 18
Master i kunst og offentlige rom 6
Sum kunst og håndverk 60
Bachelor i billedkunst 24
Master i billedkunst 18
Sum Kunstakademiet 42
Årsstudium i opera/3-årig bachelor 8
Master i opera 8
Sum Operahøgskolen 16
Bachelor i skuespillerfag 10
Bachelor i regi
Master i teater (inkludert 2 til CDPR)
Sum Teaterhøgskolen 10
Total 232

KHiOs investeringspolicy – forslag til endring

Styret godkjenner forslag til følgende endring tredje siste avsnitt i punkt 1 i KHiOs investeringspolicy slik at det lyder:

Samlet prioritert plan for investeringer godkjenner årlig av styret i forbindelse med behandling av budsjettet. Direktør og rektor innheter uttalelser fra relevante ledere ved behov.

Investeringsplan

Styret godkjenner den fremlagte investeringsplanen.

Avsetning av mindreforbruk per 31.12.2021

Styret godkjenner forslag til avsetning av mindreforbruk. Det avsettes 40% av mindreforbruket til andre formål. De resterende 60% avsettes til investeringsformål.

Kvalitetsrapport 2020-2021

Styret mener at kvalitetsrapporten gir gode overordnede vurderinger av Kunsthøgskolens kvalitetsarbeid.
Styret støtter forslagene til tiltak som fremgår av vedlegg 1.
Styret mener det er positivt at mal for kvalitetsrapport er oppdatert med tiltak og ansvar/frist og at dette følges opp i kvalitetsrapporten året etter slik at hele kvalitetssirkelen ivaretas.

Årsrapport 2021 – styrets beretning

Styret stiller seg bak forslaget til det videre arbeidet med styrets beretning. En arbeidsgruppe bestående av rektor, eksternt styremedlem Gunn Elin Bjørneboe og internt styremedlem Tiril Schrøder oppnevnes for å arbeide videre med styrets beretning.

Protokoll fra styremøte 4/2021

Styret har tidligere godkjent protokollen per sirkulasjon.

Diskusjonssaker

Internrevisjon

Styret støtter forslag om å utrede mulighet for samarbeid med andre høgskolen i forbindelse med internrevisjon.

Orienteringssaker

Styret tok følgende saker til orientering:

Koronapandemien – KHiOs håndtering
Videre prosess i arbeidet med ny strategisk plan


Denne oppsummeringa er tilgjengeleg for studentar og tilsette på Kunsthøgskolens intranett. Til vanleg er ikkje vedtak i saker som er unnateke offentlegheit tatt med. Den formelle protokollen frå møtet vert publisert på khio.no etter at referatet er godkjent av styret.