Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Nytt frå leiinga

På styremøte 29.10.2020 blei det vedteke å setje i gong prosess med val av ny rektor. Det blir nå nedsett nominasjonskomite for å finne aktuelle kandidatar. Styret vedtok også ei fråsegn i samband med at rektor har sagt opp og den aktuelle mediedebatten som pågår.

Val av nytt rektorat

Styret vedtok på møte 29.10.2020 å setje i gong prosess med val av ny rektor. Det blir nå nedsett nominasjonskomite for å finne aktuelle kandidatar.

Protokoll frå styremøtet er under utforming og blir lagt ut når den er klar.
Sjå også sakspapira til den aktuelle saka.

Fråsegn frå styret

Eit fulltalig og samla styre vedtok denne fråsegna på styremøte 29.10.2020.

Rektorbrev

Rektorbrev frå rektor til studentar og tilsette 30.10.2020:

PLEASE SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH VERSION.

Kjære studenter og ansatte,

Den debatt som började som en intern diskussion på KHiO och som under flera månader har pågått i medierna har nu lett till en polariserad situation på skolan. Då debatten är en del av en av de mest brännande debatterna i samfunnet, har den också resulterat i en massiv, och inte sällan konfliktinriktad, medierapporteringen.

Situationen på KHiO har resulterat i att det finns studenter och ansatte som på olika sätt har blivit utsatta på grund av debatten. Detta är en helt oacceptabel situation som strider mot KHiOs etos att vara kunsthøgskole fri från diskriminering och som ska rymma alla typer av individer, erfaringer, åsikter, uttryck och perspektiv.

Jag vill därför uppmana alla på KHiO till att bidra till att dämpa konfliktnivån och istället försöka inrikta engagemanget på dialog om vad för kunsthøgskole KHiO ska vara. En eskalering av konflikten kommer enbart att förvärra situationen och avsevärt försvåra rekrytering av både ny rektor och direktør. I sammanhanget vill jag understryka att det råder nolltolerans mot all typ av diskriminering, mobbing och trakassering på KHiO och att alla saker som varslers hanteras enligt KHiOs varslingsruter.

Att lösa denna konfliktartade situation är ingen ”quick fix”. Det är en komplex situation som består av en mängd beståndsdelar som kräver både kortsiktiga och långsiktiga lösningar som i sin tur tar tid att planera och förankra. Sedan semesterstart har jag med ledergruppen, studentrådet, avdelningarna och styret diskuterat hur den demokratiska processen med arbetet med mångfald och antidiskriminering ska utformas och hur vi ska säkerställa ett öppet, tillåtande och tryggt ytringsklima på KHiO. Detta är ett arbete som måste göras både på avdelningarna och seksjonene och av KHiO centralt. Här följer några av de tiltak som är planerade centralt:

Demokratisk prosess for arbeid med mangfold og likestilling

Utgångspunkten för det långsiktiga arbetet med mangfold, likestilling och antidiskriminering på KHiO är att det ska vara en demokratisk process som på olika plan ska involverar studenter och ansatte. Ett första steg är därför att KHiO har inrättat ett brett sammansatt utvalg for mangfold og likestilling som styret nu har vedtatt. För att utvalgets arbete ska ha så stor förankring på KHiO som möjligt, består det av en ansatt och student från varje avdelning och en ansatt från varje seksjon. Utvalgets leds av en prorektor. Utvalget väljer en extern medlem efter att det har startat sitt arbete för att se vilken kompletterande erfaring och kompetens utvalget trenger.

Målet med utvalgets arbeid er å være pådriver og inspirator i arbeidet med likestilling og mangfold for ansatte og studenter ved KHiO. Utvalget ska vara en kontinuerligt rådgivande och förslagsgivande instans till rektoratet, avdelningarna och seksjonerna i saker som berör mangfold och likestilling og levere en treårig handlingsplan som gjør det mulig for KHiO å arbeide med alle de ulike områdene som er dekket av likestillings- og diskrimineringsloven. Handlingsplanen skal föreslå konkrete mål, tiltak, roller og ansvar for perioden med årlige prioriterte satsingsområder och den ska diskuteras och förankras på avdelningarna, sektionerna, tillitsvalgte och studentrådet innan styret vedtar handlingsplanen vilket är planerat att ske i slutet på våren 2021.

Plattformer for debatt og diskusjon

Det är viktigt att vi tar tillbaka debatten till KHiO för att diskutera de saker som den berör på våra villkor. Det har redan arrangerats en rad seminarier och diskussioner på flera avdelningar som anknyter till debatten och det planeras flera. Men det finns också ett stort behov för felles forum på tvers av avdelingene. Det har därför skapats en tverfaglig grupp från avdelingene som planerar en serie föredrag/debatter för hela KHiO och där ambitionen är att den ska både ge utrymme för olika perspektiv och filosofisk fördjupning. Mer information följer.

Undersøkelser om diskriminering, mobbing, trakassering og ytringsklima

I de årliga undersøkelser som görs på KHiO som studentbarometern eller studentundersøkelsen har det inte framkommit att læringsmiljøn, där till exempel spørsmål om mobbing och trakassering ingår, skulle vara dålig i jämförelser med andra institutioner. Inte heller har det tidigare framkommit i möten med studentrådet, læringsmiljøutvalget eller ledergruppen förrän nu de senaste ukene. Så det verkar som om att några av de saker som denna debatt har handlat om, som diskriminering och detattklima, inte blir synliga i de system som idag finns på KHiO. Därför kommer vi att behöva komplettera våra undersøkelser för att kunna säkra en god læringssmiljø på KHiO. Detta kommer också att vara en kontinuerlig oppgave för både læringsmiljøutvalget och utvalget for mangfold og likestilling.

Informasjonsarbeid om diskriminering, mobbing, trakassering og ytringsklima

Situationen på KHiO har visat ett behov för ett mer aktivt Informasjonsarbeid om diskriminering, mobbing, trakassering og ytringsklima. KHiOs uavhengige studentombud har inviterats till att besöka studenterna på avdelningarna för att informera om studentombudets funksjon samt hur studentombudet kan hjälpa studenter i varslingssaker till exempel om mobbing, trakassering, diskriminering och andra kritikkverdige forhold. Föreläsningar om KHiOs etiske retningslinjer, studentrettigheter, varslingsrutiner, ytringsfrihet, likestillings-og diskrimineringsloven og vad som er definert som diskriminering, mobbing, trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet planeres med innspill från både læringsmiljøutvalget och utvalget for mangfold og likestilling.

Håndtering av konflikter, mobbing og trakassering

Høstsemesterets pedagogiske dag for fagansatte, Fokus på utdanning, kommer att ha håndtering av konflikter, mobbing och trakassering som tema med föreläsningar i grunnleggende ferdigheter i å avdekke, forebygge og håndtere konflikter; om mobbing/trakassering – definisjoner, juridisk og psykologisk; og grunnleggende meglingsteknikker når konflikten har etablert seg mellom student /er og lærer. I samband med Fokus på utdanning planlägger avdelningarna också interna seminarier med fagansatte där flera berör både arbetet med mangfold och debattklima.

Varslingsrutine

Det är viktig att studenter och ansatte som blir utsatta för diskriminering, trakasserier eller mobbing varsler. Information om hur du varsler finner du här.

Sammenstilling av debatten

En sammanställning av debatten och de artiklar som publicerats håller på att göras för att läggas ut på KHiOs intranät.

Ekstern ekspertise

KHiO tar in ekstern ekspertise för att bidra till att hantera den konfliktartade situationen som har uppstått i efter mediedebatten.

Till sist, ett par ord om min avgång. Jag vill igen understryka att den inte beror på någon parts agerande i denna debatt, utan är ett beslut som har vuxit fram sedan slutet på vårsemesteret redan i innan debatten startade. Det avgörande beslutet, som jag skrev i mitt avgångsmeddelande, är en kritisk hälsosituation i min familj som kräver avsevärt mer tid, närvaro och engagemang än vad som går att förena med den arbetsbörda – som under långa perioder har varit extrem – som rektorsrollen har inneburit sedan koronakrisen start i kombination med svårigheten att ukependle mellan Oslo och mitt hem i Stockholm som under pandemin nu kräver tio dagars karantän.

Beste hilsen,
Måns Wrange
Rektor

Dear students and staff,


The debate, which began as an internal discussion at KHiO and has been going on in the media for several months, has led to a very polarized situation at KHiO. Since the debate is part of one of the most heated debates in society, it has also resulted in a massive, often very conflict-oriented, media coverage.

The situation at KHiO has led to students and staff being exposed in various ways due to the debate. This is a completely unacceptable situation contrary to KHiO's ethos to be an art school free from discrimination harassment, and bullying and open for all types of individuals, experiences, opinions, expressions, and perspectives.

Therefore, I would like to urge everyone at KHiO to contribute to reducing the level of conflict and instead try to focus on a dialogue about what kind of art school KHiO should be. An escalation of the conflict will only aggravate the situation and make it more difficult to recruit both a new rector and director. In this context, I would like to emphasize that there is zero-tolerance for all types of discrimination, bullying, and harassment at KHiO. All matters that are reported are handled according to KHiO's notification routines.

There is no "quick fix" for resolving this conflict-ridden situation. It is a quite complex situation that consists of several components that require both short-term and long-term solutions that in turn, take time to plan and anchor. Since the start of the semester, I have discussed with the leadership group, the student council, the departments and the board how the democratic process with the work with diversity and anti-discrimination should be developed and how we should ensure an open, permissive and safe debate climate at KHiO. This is work that must be done both in the departments and sections and by KHiO centrally. Below follows some of the measures that are planned centrally:

Democratic process for the work with diversity and equality
The starting point for the long-term work with diversity, equality, and anti-discrimination at KHiO is that it should be a democratic process that, at various levels, should involve students and staff members. Therefore, a first step is that KHiO has established a broadly composed committee for diversity and equality, which the board has now adopted. In order for the committee's work to have as much grounding in KHiO as possible, it consists of one staff member and one student from each department and one staff member from each section. The committee is chaired by a prorector. The committee elects an external member after it has started its work to see what additional experience and competence the committee needs.

The committee's work aims to be a driving force and inspirer in the work with equality and diversity for staff and students at KHiO. The committee shall be a continuous advisory and proposing body to the Rectorate, departments, and sections in matters concerning diversity and equality and develop a proposal for a three-year action plan that enables KHiO to work with all the different areas covered by the Norwegian Equality and Discrimination Act. The action plan shall propose specific goals, measures, roles, and responsibilities for the period with annual priority areas and it shall be discussed and anchored in the departments, sections, the unions, and the student council before the board adopts the action plan, which is planned for the end of spring 2021.

Platforms for debate and discussion

It is important to bring back the debate to KHiO in order to discuss the issues related to it on our terms. A series of seminars and discussions have already been arranged in several departments related to the debate, and several are planned. But there is also a great need for joint forums across departments. Therefore, an interdisciplinary group has been formed from the departments that plans a series of lectures/debates for the entire KHiO. The ambition is that it will provide a platform for both different perspectives and in-depth philosophical discussion. More information follows.

Mapping of discrimination, bullying, harassment, and the debate climate

In the annual surveys conducted at KHiO, such as the student barometer or the student survey, it has not emerged that the learning environment, where for example, questions about bullying and harassment are included, would be bad in comparison with other institutions. Nor has it previously been reported in meetings with the student council, the learning environment committee, or the leadership group until the recent weeks. So it seems that some of the issues that this debate has been about, such as discrimination and the debate climate, is not visible in the currently existing systems at KHiO. Therefore, we will need to supplement our questionnaires to ensure a good learning environment at KHiO. This will also be a continuous task for both the learning environment committee and the committee for diversity and equality.

Information work on discrimination, bullying, harassment, and the debate climate

The situation at KHiO has shown a need for more active information work on discrimination, bullying, harassment, and the debate climate. KHiO's independent student ombud has been invited to visit the students in the departments to inform about the student ombud's function and how the student ombud can help students in notication matters, for example, about bullying, harassment, discrimination, and other types of offensive behaviour. Lectures on KHiO's ethical guidelines, student rights, notification routines, freedom of expression, the Equality and Discrimination Act, and what is defined as discrimination, bullying, harassment, and unwanted sexual attention are planned with input from both the Learning Environment Committee and the Committee for Diversity and Gender Equality.

Conflict management, bullying, and harassment

The fall semester's pedagogical day for faculty members, Focus on education, will have conflict management, bullying, and harassment as a theme with lectures on basic skills in detecting, preventing, and managing conflicts; on bullying/harassment - definitions, legal and psychological; and basic mediation techniques when the conflict has established itself between student/s and teacher. In connection with Focus on education, the departments also plan seminars for their faculties, several of which concern both the work with diversity and the debate climate.

Notification routine

It is essential that students and staff members who are exposed to discrimination, harassment, or bullying give notice. Information on how to notify can be found here.

Compilation of the debate

A compilation of the debate and the articles published is being prepared for publication on KHiO's intranet.

External expertise

KHiO brings in external expertise to deal with the conflictual situation between students that has arisen after the media debate.

Finally, a few words about my resignation. I would like to again emphasize again that it is not due to either party's actions in this debate, but is a decision that has emerged since the end of the spring semester even before the debate started. The crucial decision, as I wrote in my resignation announcement, is a critical health situation in my family that requires significantly more time, attendance, and commitment than can be reconciled with the workload - which for long periods has been extreme - which the role as rector has recuired since the corona crisis started in combination with the difficulty of commuting weekly between Oslo and my home in Stockholm, which during the pandemic now requires a ten-day quarantine.

All the best,
Måns Wrange
Rector

Dekanbrev

Kjære studenter og ansatte,

For å minske spekulasjoner og eventuell uro etter Måns Wranges beskjed om at han nå fratrer sitt verv som rektor om tre måneder, ønsker dekanene på KHIO samlet å tilkjennegi at vi beklager at han nå velger å fratre.

Vi ønsker også å understreke at vi støtter et fortsatt arbeid for å styrke mangfold og inkludering ved KHIO. Måns oppsigelse betyr ikke at arbeidet med en handlingsplan vil bli lagt til siden, da dette er vedtatt av et samlet styre.

Vi forholder oss til Kunsthøgskolens grunnleggende etos:
”Kunsthøgskolen i Oslo skal pregast av god samhandling, og vi skal gjere kvarandre betre. Vi skal utvikle gode transparente prosessar for kunnskapsbaserte avgerder og prioriteringar. Kunsthøgskolen i Oslo skal leggje til rette for at profesjonelle oppfatningar og meiningar kan brytast mot kvarandre i eit stimulerande og konstruktivt samspel. På Kunsthøgskolen i Oslo verdset vi ulikskap, kritisk sans,ansvar og gjensidig respekt.”

Til slutt ønsker vi også å formidle at samarbeidet mellom avdelinger og med rektoratet er bra og tett.
Vi som dekaner vil arbeide for at KHiO, også i perioden frem til ny rektor er på plass, skal kunne fortsette å tilby et godt arbeids- og studiemiljø for alle.


Dear students and staff,

In order to reduce speculation and possible unrest after Måns Wrange's announcement that he will now resign from his position as Rector in three months, the Deans of KHIO wish to collectively communicate that we regret Rector’s choice to depart.
We also want to emphasize that we support continued work to strengthen diversity and inclusion at KHIO. Måns' resignation does not mean that the work regarding an action plan, which was unanimously approved by KHiO’s board, will be put aside.
In our work, we respond to KHiO's ethos:
“The Oslo National Academy of the Arts strives for constructive interactions which allow us to help each other develop and to better ourselves. We seek to develop transparent processes for knowledge-based decision-making and prioritisation. We aim to enable professional knowledge and ideas to collide in productive and stimulating ways. We value diversity, critical awareness, responsibility and mutual respect.”
Finally, we want to convey that the cooperation between Departments and with the Rectorate has been, and continues to be, good and close. We as Deans will work—including in the interim period until the new Rector is in place—to ensure that KHiO will be able to continue to offer a good work and study environment for all.

Markus Degerman
dekan, kunst og håndverk
Dean, Art and Craft

Sarah Elsie Lookofsky
dekan, Kunstakademiet
Dean, The Academy of Fine Art

Tore Dingstad
dekan, Operahøgskolen
Dean, The Academy of Opera

Victoria Meirik
dekan, Teaterhøgskolen
Dean at the Theatre Academy

Mona Larsen
dekan, Avdeling for design
Dean at Department of Design

Snelle Ingrid Hall
dekan, avdeling dans
Dean at The Academy of Dance