Lokale lønnsforhandlinger 2019

Frist for innsending av krav til lokale lønnsforhandlinger er 4.10.2019.

Det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger mellom partene ved KHiO høsten 2019. Hovedtariffavtalene med LO Stat, UniO, YS Stat og Akademikerne forutsetter at forhandlingene skal være sluttført 31.10.2019.

I lenkene nederst finner du den lokale lønnspolitikken for KHiO. Lønnspolitikken er fremforhandlet av KHiOs ledelse og de tillitsvalgte. I lønnspolitikken er blant annet virkemidlene som kan benyttes ved forhandlingene nedfelt, se pkt. 4.3. Videre omfatter lønnspolitikken de kriteriene som skal tillegges vekt ved lønnsvurderingen, se pkt 5. Den enkelte bør forankre sitt krav i disse kriteriene.

Til årets forhandlinger, er partene på KHiO enige om at skal det legges særlig vekt på kriteriene i lønnspolitikkens pkt 5.1:

  • Bidra til å utvikle arbeidsfellesskapet, et godt og inkluderende arbeidsmiljø, samt evne til å kommunisere og samarbeide
  • Vist evne til initiativ, kvalitet og profesjonalitet i arbeidet, selvstendighet og fleksibilitet og i tråd med målene til Kunsthøgskolen i Oslo
  • Dokumentert innsats i utvikling av gode arbeidsmetoder, verktøy og utvikling av eget fagområde, inkludert kompetanseutvikling
  • Deltakelse i styringsorganer, interne og eksterne utvalg og arbeidsgrupper dersom dette ikke inngår i stillings arbeids- og ansvarsområder. Innsats gjennom interne eller eksterne verv, dersom disse er til gode til Kunsthøgskolen
  • Vist ansvar og evne til å finne løsninger i vanskelige situasjoner

Det er to skjemaer som skal benyttes når krav skal utformes. Ett for ansatte som er omfattet av hovedtariffavtalene med LO Stat, Unio og YS Stat og ett for ansatte som er omfattet av hovedtariffavtalen med Akademikerne.

Ansatte som ikke er organisert, kan benytte skjemaet for LO Stat, Unio og YS Stat.

Ansatte som er omfattet av Hovedtariffavtalene med LO Stat, Unio, YS Stat og Akademikerne sender sitt krav til sine respektive organisasjoner. Uorganiserte ansatte sender sitt krav til HR@khio.no.

Frist for innsending av krav er 4.10.2019.

I henhold til Hovedtariffavtalen § 3 nr 5 har arbeidstaker rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene. Vedlagt følger dokumentet «Lønnssamtalen». Dokumentet inneholder en veiledning for gjennomføring av lønnssamtalen. Ta kontakt med din nærmeste leder dersom du ønsker en lønnssamtale.

Nedenfor følger en lenke til hovedlønnstabellen for LO Stat, Unio og YS Stat for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1.5.2019. For medlemmer av Akademikerne, angis lønn i kroner.

Lenker

Statens lønstabell

Mer informasjon om de lokale lønnsforhandlingene finner du på HR-portalen (krever innlogging via Feide).
Les mer her:

HR-portalen - startside

HR-portalen - lønnsforhandlinger + skjema

HR-portalen - lønnssamtale (skjema)