Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Informasjon etter styremøte 17.11.2020

KHiOs styre avholdt et ekstraordinært møte 17.11.2020. Møtet var et ledd i styrets arbeid med å finne en god løsning i det tilfellet det blir behov for en midlertidig ordning etter at rektor Måns Wrange fratrer og frem til en ny valgt rektor og prorektor tiltrer. Styret benyttet i tillegg møtet til å diskutere KHiOs planer for arbeidet med mangfold, likestilling og situasjonen ved KHiO.

Styret registrerer et stort og bredt engasjement i forhold til spørsmålet om en midlertidig løsning for rektor og prorektor, og takker for en rekke konstruktive forslag som er tatt med i styrets diskusjoner. Basert på diskusjonen i møtet, skal administrasjonen fremme et helhetlig forslag på både rektor og prorektor til interimsløsning til styrets møte 8.12.2020. Administrasjonens forslag skal favne alle forslagene til løsning som er fremmet i saken, herunder et innspill fra det ansattes representanter i styret og dekangruppen.

Styret har i tillegg bedt om at det fremlegges et forslag til endringer i KHiOs valgreglement som sikrer at vi har en løsning dersom en lignende situasjon skulle oppstå igjen.

Når det gjelder saken om arbeidet med mangfold, likestilling og situasjonen ved KHiO, presenterte rektor en fremdriftsplan med tiltak som er iverksatt og som har blitt kontinuerlig diskutert i ledergruppen (prorektorer, dekaner, direktør og seksjonssjefer).

Rektors presentasjon inkluderte også informasjon om at representantene til utvalget for mangfold og likestilling er på plass, og at utvalget etter planen skal avholde sitt første medio desember i år.

Videre orienterte han om diskusjoner og seminar for studenter med temaer knyttet til mangfold, antidiskriminering og til debatten ved KHiO i avdelingene, etablering av tverfaglige diskusjonsplattformer, ekstern undersøkelse om diskriminering, mobbing, trakassering og ytringsklima, revidering av studentundersøkelsen med nye spørsmål om mangfold, diskriminering, trakassering, mobbing og ytringsklima, ekstern ressurs for rådgivning i forhold til håndtering av konflikter, mobbing og trakassering, oppdatering av varslingsrutiner, sammenstilling av mediedebatten og tidligere arbeid med mangfold og likestilling ved KHiO, og strategi for omdømmebygging og informasjonsarbeid om diskriminering, mobbing, trakassering og ytringsklima.

Styret tok utkastet til fremdriftsplan til orientering og ser positivt på at dette arbeidet tar en systematisk og forpliktende form. Styret understreket alvoret i situasjonen og fremmet behovet for bedre koordinering og spredning av tiltak og dialog på ulike nivåer på tvers av avdelinger, samt flere kortsiktige tiltak i tillegg til de mer langsiktige tiltakene i planen. Samtidig oppfordret styret rektoratet til å styrke dialogen internt på skolen. Styret støttet at ledelsen tilfører de ekstra administrative og andre ressurser som kreves for å håndtere prosessen videre.

Styret imøteser en justert rapport til styrets møte 8.12.2020 som også er hørt i KHiOs demokratisk oppnevnte organer. I tillegg har styret bedt om en rapport fra Hovedverneombudet og Arbeidsmiljøutvalget om hvordan vernelinjen er involvert i disse sakene.

Ny informasjon vil komme i etterkant av styrets møte 8.12.2020.