Info fra KHiO Drift

I løpet av våren vil skolens gårdeier starte bygningsmessige arbeider under undervisningssal 1 (Formsalen). Det dreier seg om undersøkelser og utbedringer av fundamenteringen under den aktuelle bygningsdelen nede ved Akerselva.

I første omgang vil elva utenfor det aktuelle området bli demmet opp og tappet for vann, slik at undersøkelser og påfølgende utbedringsarbeider av fundamenteringen kan bli gjennomført.

Det er foreløpig ikke klart akkurat når arbeidene vil påbegynnes. Konsekvensene for skoledriften sies å bli små, men vi må påregne at det vil bli satt opp en form for arbeidsrigg fra nederst i den store utvendige trappa som leder fra hovedplassen ned mot elva, og videre i området forbi inngangen til Formsalen (se illustrasjonsbilde). Dette innebærer at ingen kan påregne å kunne installere eksempelvis sin avgangsutstilling i området der arbeidsriggen blir etablert.

Adgang til inngangsdøra fra elvesiden vil bli opprettholdt slik at rommet og rømningsveien ut kan benyttes som normalt. Vi er informert om at vi ikke vil bli plaget med støy fra arbeidene, og videre har vi fått beskjed om at eventuelle behov for arbeider innendørs vil legges til perioden da skolen er sommerstengt slik at den ordinære skoledriften ikke vil bli berørt.

I skrivende stund foreligger det lite kunnskap om hvor stort omfanget av arbeidene vil bli.

Vi kommer tilbake med mer informasjon til alle når dette foreligger fra gårdeieren.