Illustrasjon: Metric design
Illustrasjon: Metric design

Engangsgodtgjørelse til ansatte på KHiO

Fast ansatte, og åremålsansatte i stilling over 20 % på KHiO får utbetalt et tillegg på 5 000 kroner.

- Engangsutbetalingen på 5 000 kroner er en anerkjennelse for ekstraordinær innsats, alle utfordringene som har vært knyttet til håndteringen av pandemien og påfølgende merarbeid og omstillinger til smittevernssituasjonen, sier høgskoledirektør Kristel Skorge.

- Uten denne ekstraordinære innsatsen ville vi rett og slett ikke klart å gjennomføre studieåret 2020-2021 på en så god måte som vi har. Vi har også vurdert søknader fra et ekstraordinært stort antall søkere og gjennomført opptaksprøver i en krevende situasjon.

Rektor Markus Degerman sier dette om vurderingene som er bakgrunn for at KHiO nå foretar denne engangsgodtgjørelsen:

- Engångsutbetalningen i kronor och ören är ett erkännande av arbetsinsatserna men jag önskar även att med uppriktig tacksamhet skicka med några rader om vad dessa insatser betytt för skolan och för studenterna.

Jag har sagt det förut men hade det inte varit för ett så pass tålmodigt arbete och flera storartade insatser från alla ansatta med att få ihop det moment 22 med att hålla igång aktiviteter utan smittspridning så hade utfallet för vår verksamhet varit högst dystert.

För att göra en lång historia kort så har det varit en mycket vansklig tid för KHIO, det vi gått igenom kan inte och ska inte jämföras med en normalperiod när allt är öppet och som vanligt. Trots förutsättningar som i utgångspunkt gör allt arbete mycket svårare har jag gång på gång blivit imponerad över de arbeten, utställningar och föreställningar jag sett. Studenterna har verkligen arbetat och lyckats skapa högkvalitativa arbeten, det är för deras skull som skolan finns till och precis som jag nämnde tidigare är det tack vare insatser från alla ansatta som de har kunnat få möjligheter att bedriva studier och uppnå goda resultat.

Snart är semestern över och jag hoppas att vi också börjar se slutet på pandemin, i alla fall vad gäller långa och generella nedstängningar. Jag hoppas även att alla får en bra sommar och som sagt stort tack för att KHIO kunnat hålla igång och inte minst upprätthålla kvalitativa utbildningar. 

IDF

Saken ble tatt opp av fagforeningene på KHiO og ble behandlet av IDF. IDF står for informasjon, drøfting og forhandling, og er et partssammensatt møteforum for medbestemmelse på KHiO. Organiseringen av IDF er forankret i hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet.

På IDF-møte 8. juni 2021 ble det enighet om følgende:

"Engangsgodtgjørelse kr. 5 000 etter hovedtariffavtalen 2.5.3, pkt 2 utbetales som anerkjennelse for ekstraordinær innsats ved utfordringer knyttet til korona utbrudd.

Utbetalingen innrettes og omfattes av følgende:

1. Fast ansatte og åremålsansatte i stilling over 20%
2. Time/gjestelærere omfattes ikke
3. Vikarer og andre midlertidige omfattes ikke
4. Ledere (rektor, direktør, prorektor og seksjonssjefer) omfattes ikke. Dekaner omfattes
5. Nyansatte etter 1. mars 2020 og i sitt første tjenesteår omfattes ikke
6. Ansatte i permisjon og ansatte som har sluttet i løpet av 2020 og før 1.august 2021 omfattes ikke
7. Utbetaling ved lønnskjøring 12. august
8. Godtgjøring gis for ekstraordinær arbeidsinnsats og som engangsutbetaling i 2021"