Besøksavtale

Gjester trenger en egen besøksavtale for å få tilgang til våre undervisningslokaler og få utdelt nøkkel/nøkkelkort. Det gjelder egne regler og krav til risikovurdering for tilgang til scener, prøvesaler og verksteder.

Omfang

Besøksavtale (skjema under artikkelen) gjelder for gjester ved Kunsthøgskolen. Med gjest mener vi en som ikke er å regne som arbeidstaker ved skolen, innleid arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende.

En gjest ved skolen kan for eksempel være en besøkende som er medvirkende i et prosjekt, en gjestekunstner, en som deltar i omvisning, en som leier rom eller utstyr. En som deltar i arbeidspraksis etter avtale med NAV er ikke omfattet av denne avtalen og vil være registrert i vårt ansattsystem.

Ansvar

Den som tar imot en gjest ved skolen skal sørge for at besøksavtale blir inngått og at relevant HMS prosedyre og reglement blir gitt. All informasjon om HMS på Kunsthøgskolen finnes på HR-portalen (krever innlogging via Feide) og den som tar imot en gjest henviser til denne. Den besøkende krysser av på Besøksavtalen for at innføring og informasjon er gitt.

Alle besøkende skal også få en innføring og en henvisning til "Etiske retningslinjer for Kunsthøgskolen i Oslo". De etiske retningslinjene skal bidra til at alle ved skolen har en bevissthet om sitt ansvar og bidrag til et etisk forsvarlig miljø. Det er etiske retningslinjer både for ansatte og studenter.

Besøksavtalen signeres og leveres resepsjonen ved henting av nøkkelkort.

Krav til risikovurdering for tilgang til scener, prøvesaler og verksteder

Alt arbeid og tilstedeværelse på scener, prøvesaler og i verkstedet skal være risikovurdert. Det skal foretas en konkret vurdering tilpasset det som skal utføres. Det er likevel gjestens ansvar å ikke utføre arbeid eller ha en tilstedeværelse som kan være forbundet med risiko.

Forsikring

Det er viktig at den som tar imot gjesten gjør gjesten oppmerksom på at han/hun ikke er dekket av skolens forsikringsordninger så lenge man er gjest ved skolen. Det betyr at gjesten selv må sørge for å være forsikret gjennom egne forsikringsordninger som dekker reise-, tyveri- og personskade.

Besøkende har til enhver tid personlig ansvar for egne eiendeler som tas med inn på Kunsthøgskolens område.

Unntak fra dette er dersom skolen har opptrådt på en uaktsom måte som forårsaker hendelsen. Da trer de ordinære erstatningsreglene i skadeerstatningsloven inn. Dersom gjesten er ansatt hos en annen arbeidsgiver og besøket regnes som en del av arbeidstiden kan gjesten være dekket av sin egen arbeidsgivers forsikring.

Parkeringsreglement

 • MERK: All parkering må umiddelbart registreres elektronisk i resepsjonen for å være gyldig. Ta kontakt med de som jobber i resepsjonen og husk å ha skiltnummeret på bilen klart. Resepsjonen må også få telefonnummeret ditt.
 • Det utføres parkeringskontroll fra eksternt parkeringsselskap på skolens område. Tidspunktet for kontrollen er slik: i perioden 15. mai - 14. september kl. 08:00 - 15:00, og i perioden 15. september - 14. mai kl. 08:00 - 15:30. Ugyldig parkering medfører ileggelse av kontrollavgift pålydende kr. 600,-.
 • Parkeringsplassene er anvist mellom de oppsatte skiltene i skolegården ved hovedinngangen og ved scenekunstbygget. Parkeringsplassene er kun forbeholdt gjesteparkering. Rektor og direktør har reserverte plasser. Øvrige anviste plasser disponeres kun av gårdeieren, og er ikke til bruk for oss eller våre besøkende.
 • Ansatte kan innvilges inntil to timers parkering per dag på de anviste plassene dersom man av jobbrelaterte årsaker må benytte bil.
 • Studenter har ikke anledning til å benytte skolens parkeringsplasser.
 • Parkering utenfor anvisningsskiltene er ikke gyldig og gjelder for hele skolens uteområde. Dette gjelder også selv om man har registrert parkeringen i resepsjonen. Man har selv ansvaret for å stå riktig plassert, og dette er altså mellom anvisningsskiltene.
 • HC-parkeringsplassen utenfor scenekunstbygget er kun for personer som har gyldig HC-parkeringsbevis liggende synlig i frontruta. Ta kontakt med resepsjonen for registrering ved ankomst også for denne parkeringsplassen. Resepsjonen kan nås på telefon 22995500.
 • Det er den enkeltes eget ansvar å sørge for at parkeringen registreres og utføres på korrekt måte. Det kan ikke påregnes å få refundert en eventuell parkeringsbot fra skolen.

Parkeringsreglementet er vedtatt av høgskoledirektøren og administreres av skolens driftsenhet.

Drift

Drift kan svare på spørsmål om bruk og tilrettelegging av lokala, og kva som må bli gjort for å arrangere fest.

Du kan nå Drift på e-post, helpdesk-drift@khio.no, og på Servicekontoret som ligg ved Resepsjonen. Servicekontoret blir delt med IT, og er ope måndag-fredag kl. 09.00-15.00 (sommartid 09.00-14.00).

Drift sine arbeidsoppgåver omfattar blant anna

 • Møblering og tilrettelegging av rom, hjelp til montering av utstillingar, avfallshandtering, utskifting av lysrøyr og andre alminnelege innvendige vaktmeisteroppgåver.
 • Saman med eigar driftar dei teknisk anlegg som ventilasjon, varme, lys, gass etc., og har i tillegg ansvaret for sikring av bygg, adgangskontroll (nøkkelkort), brannvern og brannsikkerheit
 • Gi gjerne beskjed til Drift om ting rundt om på huset som ikkje fungerar som dei skal.

Arrangere fest

For å arrangere fest på høgskulen trengs opplæring i brann- og sikkerheitsrutinar og signering av kontraktar.

Generelt reglement

Brann- og sikkerheitsinstruks for arrangørar

Branninstruks for brannvakt (må signerast av brannvernansvarleg og -vakt)

Møbleringsreglement for Scenetorget ("Vrimleområdet")

Alle festar på høgskulen må være slutt på eit tidspunkt som mogleggjer at alle er ute av huset seinast kl 00.00. Etter kl 20.00 må det være stille utandørs. All rydding etter festar må de ta de av sjølve.

Ved spørsmål om rydding og reinhald kan de kontakte reinhaldsleiar Tone Veisten på 45413221.

Brukarstøtte frå IT

Kontakt IT på helpdesk-it@khio.no.

Dette kan IT hjelpe deg med:

 • Anskaffing og installasjon av PC/MAC/skjerm
 • Installasjon av all godkjent programvare på klientane
 • Trådlaust nettverk/kabla nettverk
 • Fellesskrivarar med farge/skanning/kopi. Personlege skrivarar blir ikkje understøtta.
 • Nettverksområde for lagring
 • Anskaffing og oppsett av mobiltelefon
 • Fakturagjennomgang/varsling ved høgt forbruk av teletenester
 • E-post
 • Anskaffing, feilretting og opplæring i bruk av AV-løysingane på undervisingsrom, møterom og auditorium
 • Brukarstøtte for studentar og tilsette på OSX og Windows.
 • Brukarstøtte på kontorprogram (Officepakken, Adobe Professional).
 • Brukarstøtte på følgjande e-postklientar: Outlook, Outlook Web App (Webmail). Dette er vedtatt standard.

Ditt ansvar

 • Kontakte IT ved mistanke om fiendtleg programvare på PC/MAC (virus)
 • Ta vare på overgangen frå MAC til prosjektor
 • Gå gjennom kursing/opplæring ved avdekka behov
 • Rydde i e-post og på filområde. Du har maksgrense på 3 GB (studentar 1 GB)

Datamaskin og telefon

Nyanskaffing av bærbar PC/MAC til Kunsthøgskolen

Bedriftsmodellane er tilpassa øvrig infrastruktur (USB3.0, HDMI + tilstrekkeleg antal ekspansjonsportar). IT følgjer utviklinga på pris/yting og gjer endringar i standardmodellutvalet i takt med dette.

 • Mac:
  Apple MacBook Pro med Retina display, 13.3" - 8 GB RAM - 256 GB SSD
 • PC (Windows):
  Dell 13" eller 14" - 8 GB RAM - 256 GB SSD

Du skal behalde PC/MAC i minimum 4 år. Stasjonære PC-ar for dei som ikkje treng mobilitet.

Mobiltelefoni

Kunsthøgskolen har inngått avtale med Telia om mobiltelefoni.

Kunsthøgskolen har inngått avtale med Techstep for innkjøp av mobiltelefoner og tilbehør. Retningslinjer for kjøp av mobiltelefon (pdf)

Nettverk

Her er dei relevante trådlause netta for tilsette ved KHiO.
 • Ansatte og studenter skal koble seg til nettverket som heter EDUROAM
 • Gjester: For KHIO-guest skal man koble på med sine private kontoer (Google, Facebook, Microsoft), eller mottar en påloggingskode til privat e-post.

Påloggingsnavn er på formatet brukernavn@khio.no

Om man får problemer etter å ha byttet passord, så må man slette/glemme det eksisterende eduroam-nettverksoppsettet på sin PC/MAC/Mobil før man forsøker å koble til på nytt.

Skrivarar

Oppskrift for oppsett av skrivar på din pc eller mac.

Korleis du koplar til/installere skrivarar

Mac

 1. Last ned driver (brukernavn og passord den spør om er det du benytter for å logge på Macbooken din)
 2. Deretter installerer du skriveren (KHIOprint) ved å kjøre dette skriptet i FINDER. (Dersom du får beskjed om at det er fra en ukjent utgiver må du trykke ctrl samtidig som du klikker på fila i FINDER)
 3. Når du forsøker å skrive ut får du et varsel på "dock meny"-linja. Nå skriver du inn brukernavn (studentnummeret) og passordet du bruker på e-post/nettverk på skolen.

Les denne guiden dersom du får problemer.

Windows

I søkefeltet (nede ved startknappen) skriver du

\\gutenberg\KHIOprint

Dersom det ikke fungerer skriver du

\\158.36.122.4\KHIOprint

Neste gang du skriver ut noe skal skriveren ligge som et av skrivervalgene

Office 365 for tilsette

Logg på tenesta

"brukernavn" er ditt vanlige brukarnamn inkludert @khio.no (eksempel: nilshans@khio.no)
"passord" er ditt vanlege passord

Du får da blant annet tilgang til disse office365-tenestene:

 • Outlook
 • Officeprogrammene
 • Teams (brukerveiledning, fra Microsoft)
 • Sharepoint
 • Planner
 • OneDrive
 • Forms
 • Stream
 • OneNote

Opplæring/introduksjon (Dei som treng meir opplæring kan melde dette til IT, som så vil koordinere kurs.)

Vær merksam på følgjande:

 • Kontoen din/det du har lagra "i skya" (OneDrive) blir automatisk sletta 30 dagar etter sluttdato i lønn og personalsystemet SAP eller FS. Du må difor kun bruke skylagringa til å jobbe med arbeidskopiar av dokument. Endeleg ferdige dokument må alltid lagrast på felles/eige område på skulen sitt nettverk der det blir sikkerheitskopiert.
 • Du kan lagre bedriftsintern informasjon i skytenesta OneDrive for business, men ikkje sensitive personopplysingar eller anna fortrolig informasjon.
 • Du vil ikkje kunne installere nyaste versjon av office på jobb-PC sjølv. Dette må bli gjort sentralt av IT-eininga. På private datamaskiner kan du gjere dette sjølv på inntil 4 einingar i tillegg til jobb-PC. (Officeprograma for nedlasting er kun tilgjengeleg for fast tilsette i heiltidsstillingar og studentar)

Canvas

Primærkilden for informasjon til studenter.

Skal du gå fra campusundervisning til nettbasert undervisning blir Canvas et viktig verktøy. Bruk Canvas som primærkilde for å informere studentene. Bruk kunngjøringer for korte tidsbegrensede beskjeder, og sider for informasjon som skal være tilgjengelig over tid.

Brukerguide og pålogging

Guide: Her har du alt du trenger for å komme i gang med digital undervisning, og bruk av Canvas.

Zoom

Ta i bruk digitale undervisningsverktøy med Zoom.

Zoom er det foretrukne verktøyet for digital undervisning ved KHiO. Zoom fungerer på alle plattformer, operativsystemer og nettlesere. 

Pålogging (med KHiO-brukernavn og passord)

Her kan du se en oversikt over KHiOs anbefalte verktøy for undervisning og møter.

Brukerveiledning

Generell guide til Zoom med tips og triks fra UH-sektoren.

Digital undervisning: Her har du alt du trenger for å komme i gang med digital undervisning med Zoom .

Spørretimen Zoom og digital undervisning.

Åpent møte hvor man kan diskutere Zoom-bruk med Av-ansvarlig og andre ansatte blir arrangert jevnlig.

Lenke til neste møte og opplysning om tidspunkt får du på e-post.

Møte i Zoom

Slik kaller du inn til Zoom-møte

KHiO har gått til anskaffelse av NEAT-systemer for Zoom-møter på noen møterom på huset. Dette gjør at du kan koble opp eksterne og andre som ikke kan være til stede i møterommet, og fanger opp lyd og bilde slik at de som ikke er til stede kan delta på møtet på best mulig måte. 

Systemet er installert på rektoratets møterom og møterom design, møterom scenekunst og grupperom kunstfag/scene, og på Kunstakademiets hjørnerom. Brukerveiledninger er plassert ved systemet i de aktuelle rommene.

Brukerveiledning til Zoom-møte med NEAT

Slik bruker du NEAT

Skifte passord

Alle ansatte skal skifte passord regelmessig (minst hvert halvår).

For at du skal få mulighet til å benytte FEIDE-pålogging (bruke samme passord på flere applikasjoner), må du skifte passordet du bruker blant annet for å logge på PC/e-post. Du må gjøre dette ved hjelp av aktiveringsportalen for at FEIDE skal virke: https://aktivering.khio.no/sb/start.html.

 • Brukere av Windows trenger ikke gjøre noe spesielt etter at de har skiftet passordet.
 • Mac: For de som benytter Mac er det viktig å se på vedlagte dokument som beskriver hva du må gjøre. Skriv ut dokumentet på forhånd slik at du har brukerveiledningen tilgjengelig når du mister nettverksforbindelsen.
 • Mobiltelefon/IPAD: De som har satt opp smarttelefon/nettbrett mot nettverket eller synkroniserer e-posten til telefonen, må etter passordbyttet også endre passordet på nettverksoppsettet og på oppsettet for e-postsynkronisering på telefonen.

Tilgang hjemmefra

For å få tilgang til ressursene på skolens nettverk når du er borte fra skolen så skal du benytte eduVPN-klienten.

Etter at du har koblet deg til eduVPN-klienten kan det hende at du må koble til igjen T: manuelt T: skal da kobles mot \\nebula\felles

Dere kan søke fram eduVPN-klienten i søkefeltet på windows slik:

Tilganghjemmefra1

Deretter må dere starte den opp og følge denne anvisningen:

We want to connect to our institution Kunsthøgskolen so we choose the bottom option:

"Connect to your institution".

Tilang2

In the provider list you need to select the institute to connect to. Search for ‘Kunsthøgskolen' in the list and click on it.

Tilgang3

Your browser will open and you will be asked to grant authorization for the EduVPN application.

Click 'Approve application' to continue.

Tilgang4

Back in the EduVPN application, make sure 'Kunsthøgskolen’ is selected and IMPORTANT: choose ‘KHIO' underneath to start the connection with the institute.

Tilgang5

This Is the status pagina. The status icon will be colored orange for a short time and then turn green.

Tilgang6

You are connected!

Dere vil hele tiden kunne sjekke status i statusfeltet nede til høyre på oppgavelinjen til Windows: (det maskerte fjeset dere ser som her er grønt fordi det er koblet til skolen) vil være rødt eller orange alt etter som det er noe feil, eller dere ikke har koblet til.

Tilgang7

Etter at du har koblet deg til eduVPN-klineten kan det hende at du må koble til igjen T: manuelt T: skal da kobles mot \\nebula\felles slik:

Tilgang8