Nils Harald Sødal

Nils Harald Sødal er utdannet ved Norges musikkhøgskole og Universitet i Oslo. Etter en aktiv frilanskarriere ble han en del av Nasjonaloperaens faste solistensemble i 2011. Sødal har gjestet flere europeiske operascener og høstet rosende kritikker i internasjonale tidsskrift som Opernwelt og Opernglas. Han har bidratt på en rekke verdenspremierer i fagoverskridende kunstprosjekt og på nyskreven musikkdramatikk og han har mottatt statens kunstnerstipend for å fordype seg i moderne musikkteater. Sødal er i tillegg en kritikerrost forfatter og har hovedfag i statsvitenskap.

Stipendiatprosjektet Prestasjonspsykologi i kunstkontekst

Forskningsspørsmål og forskningsfelt

For noen år siden kom jeg i kontakt med prestasjonspsykologi gjennom et institusjonelt samarbeid mellom Norsk Opera & Ballett og Olympiatoppen. Jeg har siden hatt flere samarbeidsprosjekt med personer med praksisnær erfaring når det gjelder prestasjonspsykologi, særlig innenfor toppidrettsmiljøet. Persepsjonspsykologi handler om å utvikle psykologiske og mentale ferdigheter og oppøve evnen til å styre egen oppmerksomhet for å optimalisere sine ressurser. I mitt stipendiatprosjekt vil jeg utforske i hvilken grad denne tilnærmingen kan bidra til å berike kunstnerisk ytelse generelt og scenekunst spesielt. Sammen med kunstneriske samarbeidspartnere er målet å utvikle en metodologi tilrettelagt for kunstfeltet som kan hjelpe kunstneren til å komme dypere i de kunstneriske prosessene, frigjøre autentisk skaperkraft og kreativitet og redusere prestasjonsangst.

Kunstnerisk utviklingsarbeid

Mitt prosjekt har kunstnerisk utvikling som hovedmål, og prestasjonsbegrepet må derfor knyttes på en meningsfull og fruktbar måte til kunstnerisk erfaring, praksis og utvikling.

Gjennom ulike former for workshops, interaksjoner og improvisasjoner, vil jeg sammen med kunstnere fra ulike fag utveksle interdisiplinære erfaringer relatert til skapende praksis, og utforske tilstander som enten fremmer eller hemmer kunstnerisk tilstedeværelse og uttrykkskraft. Denne utforskningen vil bli supplert av fagfolk innen psykologi, mental trening og oppmerksomhetsstyring.

Her og nå

Et viktig anliggende i prestasjonspsykologi er å utvikle utøverens evne til å styre sitt eget oppmerksomhetsfelt og på denne måten bli mer til stede i øyeblikket. For en kunstner som er opptatt av autentisk skaperkraft er dette interessant. Kunstnere har til alle tider forsøkt å utsi noe sant om menneskelig eksistens og realitet, men dette krever jo et bevisst og årvåkent forhold til den omliggende virkeligheten og til seg selv. Karl Ove Knausgård tematiserer dette i Min Kamp, nemlig at vi gjennom å oppøve evnen til å fornemme og sanse kan bli mer tilstede i verden og i oss selv. Dette fordi sansning alltid skjer her og nå, i sanntid.

Et sentralt premiss i mitt prosjekt er nettopp at denne enkle, men grunnleggende erfaringen av å være her, nå, lett glipper. Bevissthet har en tendens til å fylles med alt annet enn denne selvforklarende tingen - at vi eksisterer i øyeblikket. Dette er utfordrende rent menneskelig, men i høyeste grad også kunstnerisk, fordi fravær av et oppmerksomt nærvær hemmer kunstnerisk kraft og flyt.

Kreativitetsforskning 

I dette prosjektet vil jeg altså med utgangspunkt i prestasjonspsykologiske perspektiv utforske nye innganger på skaperkraft og inspirasjon, og her vil improvisasjon og flow stå sentralt. I kreativ flyt og improvisasjon kommer spontane skaperkrefter til uttrykk på en måte som trumfer mange andre kunstneriske ressurser. Når jazzpianisten Keith Jarrett leverer tre timers lange konserter med ren improvisasjon eller når den norske komikeren Harald Eia skaper legendariske sketsjer ved å slippe løs noe som ikke er gjenstand for bevisst kontroll, kan man spørre hvilken kilde til kreativitet man her er i kontakt med? Hva representerer denne kilden, og kan man foreta grep for å bedre tilgang til denne kunstneriske ressursen?

Kilden til kunstnerisk improvisasjon ser ut til å være tidløs og allmennmenneskelig. Under improvisering er det for eksempel vanskelig å si noe sikkert om hvor denne skaperkraften kommer fra eller hvordan den dukker opp i bevisstheten. Her gjenstår det mye forskning, og ofte reduseres kreativitetsforskning til ren nevrovitenskap. Alternativt havner man i mindfulness- og selvhjelpsindustrien.

Jeg tror at en tilnærming basert på kunstnerisk erfaring og språk er den mest fruktbare måten å forstå kreativitet og skaperkraft på. Med utgangspunkt i Heideggers Kunstverkets opprinnelse og Knausgårds tematisering av sanselig nærvær, vil jeg utforske dette forskningsfeltet og strukturere det hele ut ifra prestasjonspsykologiske begrep og metoder.

En utgangshypotese for arbeidet er at den kunstneriske kraften som kommer til uttrykk i improvisasjon og kreativ flow innebærer en sterk virkelighetserfaring av seg selv og sitt eget vesen, og her kan prestasjonspsykologi vise seg å være til stor hjelp fordi det er et effektivt redskap for å forankre oss i oss selv og i nuet.

Hvis jeg lykkes i å utvikle en egen prestasjonspsykologisk metodikk for kunstfeltet, har jeg stor tro på at denne tilnærmingen kan tilbakeføres til høypresterende yrker som toppidrett, næringsliv og andre ikke-kunstneriske felt og virke berikende innen forhold som har med prestasjon og ytelse å gjøre

Dokumentasjon og presentasjonskanaler

Når det gjelder presentasjon og dokumentasjon av arbeidet mitt, vil prosjektet munne ut i den kunstneriske tverrfaglige forestillingen Kreativ galskap, der mine forskningsspørsmål blir tematisert kunstnerisk. Dette kunstneriske arbeidet vil bli supplert med en skriftlig refleksjon i form av en monografi, høyst sannsynlig i bokform. I tillegg planlegger jeg å skrive vitenskapelige artikler og artikler i et mer rendyrket akademisk språk, dette for å være i dialog også med akademia.

Jeg vil være aktiv i Research Catalog, en internasjonal database for kunstnerisk utforskning. Gjennom denne databasen kan jeg holde meg oppdatert på hva som skjer i det kunstneriske forskningsfeltet internasjonalt. Jeg vil også legge inn refleksjoner og utforskninger hentet fra mitt eget prosjekt underveis for å komme i kontakt med fagfolk i andre land som kan være interessert. Det kunstneriske utviklingsarbeidet underveis tar form av dialoger, workshops, kunstneriske improvisasjoner og interaksjoner og dette vil bli dokumentert med videoopptak.