Fra Ane Thon Knutsens arbeid med sitt ph.d.-prosjekt.
Fra Ane Thon Knutsens arbeid med sitt ph.d.-prosjekt.

Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Doktorgradsutdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo er et treårig fulltidsstudium, 180 studiepoeng, som fører fram til doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid. Fagområdet for doktorgraden er kunst, som ved Kunsthøgskolen omfatter billedkunst, dans, design, kunst og håndverk, opera og teater.

Utdanningen skal gi kunnskap, ferdigheter og kompetanse i tråd med målene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Studiet er praksisbasert; kandidaten har tilgang til relevant og kvalifisert veiledning i dialog med aktivt kunstmiljø på høyt internasjonalt nivå.

Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsresultatet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer.

Studiet består av en opplæringsdel med omfang 30 studiepoeng og et selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid, det kunstneriske doktorgradsarbeidet, av 150 studiepoengs omfang. Opplæringsdelen og doktorgradsarbeidet skal ligge på høyt faglig nivå. Det kunstneriske
doktorgradsarbeid skal være på et nivå som gir det nasjonal og internasjonal relevans.

Doktorgradsutdanningen er kunstfagenes parallell til forskerutdanning og kvalifiserer for kunstnerisk virke og kunstnerisk utviklingsarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå. Kompetansen er også relevant for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til kompetanse innen kunstnerisk utviklingsarbeid. I tillegg til i kunstfeltet, vil kompetanse på dette nivå være etterspurt i offentlig forvaltning, universiteter og høgskoler og i næringslivet.

Ph.d.-stillinger og opptak

Ph.d. i kunstnarisk utviklingsarbeid

Søknadsfrist: 1. desember 2020

Informasjonsvideo om opptak for 2020

Her kan du se video fra det digitale informasjonsmøtet om opptak til ph.d som ble avholdt 4. november 2020.

Seks ledige stillingar:

 • doktorgradsstipendiat i kunstnarisk utviklingsarbeid innan fagområdet interiørarkitektur og møbeldesign ved avdeling design
 • doktorgradsstipendiat i kunstnarisk utviklingsarbeid innan skodespel ved avdeling Teaterhøgskolen
 • doktorgradsstipendiat i kunstnarisk utviklingsarbeid ved avdeling kunst og handverk
 • doktorgradsstipendiat i kunstnarisk utviklingsarbeid innan samtidskunst ved avdeling Kunstakademiet
 • doktorgradsstipendiat i kunstnarisk utviklingsarbeid ved avdeling dans
 • doktorgradsstipendiat i kunstnarisk utviklingsarbeid ved avdeling Operahøgskolen

Sjå ledige stillingar.

Vedlegg - Søknadsskjema til stipendiatsøknad i JobbNorge
Skjemaet må lastast ned her og deretter leggjast inn saman med søknad i JobbNorge-portalen.

Søknadsskjema 2021 - bokmål

Søknadsskjema 2021 - nynorsk

Søknadsskjema 2021 - engelsk

For opptak til doktorgradsutdanninga må søkjaren normalt minimum ha ei utøvande og/eller skapande mastergrad innanfor aktuelt fagområde, jamfør kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus.

Ofte stilte spørsmål om opptak

Hva slags ph.d. er dette?

Fra utlysningsteksten: «Kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen skal være banebrytende, sikre fagutvikling og være forankret i kunstnerisk praksis.»

Det finnes to ph.d. grader i Norge

 • philosophiae doctor (ph.d.)
 • philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunsthøgskolen tilbyr en ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Det sentrale i Kunsthøgskolens doktorgrad er omtalt i forskriften:

Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsresultatet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer.

Må søkere ha en masterutdannelse i utøvende eller skapende kunst?

Fra utlysningsteksten: «Søker må normalt ha minimum ha en utøvende og/eller skapende mastergrad innenfor aktuelt fagområde, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Kunsthøgskolen kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak, det gjelder også tilsvarende kunstnerisk kompetanse.»

Kompetansekravet er en utøvende og/eller skapende mastergrad innenfor aktuelt fagområde.

Dokumentasjon av kompetansekravet

Kompetansekravet dokumenteres normalt med vitnemål på utøvende eller skapende mastergrad innen fagområdet.

Dersom du ikke kan dokumentere dette kompetansenivå med et vitnemål, må du selv dokumentere det samme kompetansekravet (utøvende eller skapende mastergrad innenfor aktuelt fagområde ) på annen måte:

 • Det er ikke mulig for Kunsthøgskolen å tilby individuelle sakkyndige vurderinger for søkere i forkant av søknadsfristen, men det du selv kan vurdere er om det er sannsynlig at du har samme kompetansenivå som personer som har tatt en utøvende eller skapende mastergrad innen et kunstnerisk fagområde – og hvordan du kan dokumentere dette kompetansenivå.
 • Dokumentasjon på kompetanse vil bli målt opp mot læringsutbyttet til relevant masterstudium, f.eks. masterstudiet i billedkunst eller masterstudiet i design.
 • Du finner læringsutbyttene beskrevet i studieplanene til alle studieprogram på khio.no
 • Dokumentasjonen du vedlegger må dekke samtlige av læringsmålene; det betyr at dette kan kreve omfattende dokumentasjon
 • Dokumentasjonen vurderes av sakkyndige som oppnevnes for hver enkelt stilling som doktorgradsstipendiat
Er stillingen i Oslo?

Fra utlysningsteksten: «Stilling som stipendiat er en 3-årig fulltidsstilling med normalarbeidstid» «Arbeidssted er ved Kunsthøgskolen i Oslo.»

Ja, stilingen er i Oslo.

Kan to personer dele en doktorgradsstipendiatstilling?

Opptak til doktorgradsutdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo forutsetter tilsetting i stilling som omfatter tre år med ren doktorgradsutdanning.

To personer som begge skal ta doktorgradsutdanning kan ikke dele en stilling.

Kan flere personer bidra i et doktorgradsprosjekt?

Fra forskriften: § 11-2. Fellesarbeid:

«Kunsthøgskolen bestemmer om et kunstnerisk doktorgradsresultat som er produsert av flere i fellesskap, kan innleveres til bedømmelse dersom de individuelle bidragene kan identifiseres.

For arbeider som er blitt til i samarbeid med flere samarbeidspartnere, skal kandidaten følge de normer for kreditering av medvirkning som er allment akseptert i fagmiljøet, i samsvar med internasjonale standarder.

Med doktorgradsresultater hvor det inngår bidrag fra flere, skal det følge en underskrevet erklæring som beskriver kandidatens innsats i hvert enkelt arbeid. Både kandidat og alle bidragsytere skal skrive under.»

Kunsthøgskolen har pr i dag ikke erfaringer med at et kunstnerisk doktorgradsresultat som er produsert av flere i fellesskap søkes innlevert til bedømmelse. Kunsthøgskolen vil måtte gjøre en konkret vurdering, dersom det skulle bli aktuelt. Etter som stipendiaten følger et doktorgradsprogram som skal føre til et resultat som skal bedømmes, vil et minstekrav uansett være at stipendiatens individuelle bidrag kan identifiseres.

Er det nødvendig å kontakte/forespørre en hovedveileder før man søker ph.d stilling?

Nei, du skal ikke kontakte / forespørre en mulig hovedveileder før du søker ph.d stilling, du skal kun foreslå en mulig egnet veileder i din søknad.

For meir informasjon om Kunsthøgskolens doktorgradsprogram vennligst ta kontakt med forskningsadministrasjonen, e-post: kuf-administrasjon@khio.no

Er du interessert i å automatisk få tilsendt oversikt med arrangement, ledige stillingar og søknadsfristar, meld deg på nyhetsbrevet På KHiO.

Uteksaminerte stipendiater

Marte Johnslien (2020)

Tina Jonsbu (2020)

Brynjar Bandlien (2020)

Janne Camilla Lyster (2020)

Finn Iunker (2020)

Ingri Midgard Fiksdal (2019)

Silje Aker Johnsen (2019)

Liv Bugge (2019)

Ane Thon Knutsen (2019)

Katrine Køster Holst (2019)

Merete Røstad (2019)

Franz Petter Schmidt (2018)

Jesper Alvær (2017)

Yuka Oyama (2017)

Geir Tore Holm (2017)

Eva-Cecilie Richardsen (2016)

Siri Hermansen (2016)

Birgitte Appelong (2016)

Andreas Bunte (2016)

Annelise Bothner-By (2015)

Njål Sparbo (2014)

Thomas Kvam (2014)

Andreas Siqueland (2013)

Ane Hjort Guttu (2013)

Marianne Heier (2013)

Per Gunnar Eeg-Tverbakk (2012)

Sara Margrethe Oskal (2010) - publikasjonen er tilgjengelig i biblioteket på KHiO

Tyra Tønnessen (2009)

Tone Hansen (2009) - publikasjonen er tilgjengelig i biblioteket på KHiO