Sanselige Situasjoner

Prosjekttittel: Sanselige situasjoner – Scenografi i en nydramatisk tid

Kort om prosjektet: Samtidens teater og scenekunst er i stadig endring – en av de mest omfattende forandringene de siste tjue årene er at teksten ikke lenger er den viktigste fortolkningsnøkkelen til en forestilling. Denne endringen har hatt store konsekvenser for hvordan vi tenker produksjon så vel som resepsjon i scenekunsten, og det som kan omtales som ‘scenografi’ og kan sees som en ‘sanselig situasjon’ har fått økt betydning.

I scenekunst i dag finnes det ensembler som lager forestillinger der det visuelle danner basis for forestillingen. Når den sanselige og visuelle delen av scenekunstproduksjonen likestilles med den tekstlige i meningsdannelsen, blir det viktig å undersøke hvilke sanselige prosesser som er del av scenekunsterfaringen og hvordan disse formes. Et sentralt punkt i vår undersøkelse er derfor den sanselige dimensjonen som dramaturgisk verktøy. Hvordan leser vi det visuelle uttrykket, og med hvilke begreper beskriver vi det? Et annet viktig aspekt er at det blir et mer uklart skille mellom de ulike komponentene i forestillingsproduksjonen. Hva blir da scenografens rolle? Mister scenografi i dette landskapet sin særstilling og blir utbyttbart med dramaturgi? Eller er det muligens motsatt - at nettopp scenografien inntar en unik posisjon innen samtidens scenekunst? Og hvis det siste er tilfelle, hvilke konsekvenser får det eller har det allerede fått? Disse og lignende spørsmål vil stå sentralt i prosjektet.

Prosjektet skal munne ut i en publikasjon som vil ta for seg norsk samtidsscenekunst fra et scenografisk eller sanselig ståsted, og der scenografien sees som en vesentlig del av den dramaturgiske teksten. Vi vil forsøke å utkrystallisere noen begreper og parametere for å beskrive scenografi og sanselighet i scenekunsten, samtidig som vi knytter disse til teatererfaring og dramaturgi mer generelt. Vi vil også kartlegge metoder og tilnærmingsmåter til samtidsscenekunsten, samt gi scenekunstpraksisene en teoretisk ramme. Intensjonen er ikke å etablere en ny overordnet fortolkningsnøkkel, men å åpne opp for teoretiske og materielle synteser, det vil si, sette ord på den samhandlingen og praksisen som allerede foregår. Boken vil til dels ta utgangspunkt i forestillinger av- og intervjuer med scenekunstnere i Norge i dag, og vil slik både dokumentere, teoretiserer og diskutere samtidsscenekunsten i Norge.

Bidragsytere:

  • Boel Christensen-Scheel, førsteamanuensis i estetikk og kunstdidaktikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
  • Christina Lindgren, professor i kostymedesign, Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Design.
  • Anette Therese Pettersen, teaterkritiker i Klassekampen og Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift, samt frilansskribent og medredaktør på Norsk kulturråd og Kunstløftets publikasjon om kunst for barn/unge.

Prosjektet er støttet av Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening (NFF), Fritt Ord, og Norsk kulturråd.