Phonotope – elementære undersøkelser av et verk

Kort om prosjektet

Prosjektet benytter en tidligere fremført versjon av en slagverkkomposisjon som en formbar ”kropp” for å undersøke mulige relasjoner mellom konsept, lyd, materiale, rom og visuelt uttrykk. Phonotope (Rolf Wallin 2001), bestillt av IRCAM/Centre Pompidou for strykekvartett og live-­elektronikk, men tenkt for mange mulige besetninger. Framført titalls ganger, fra New York (MOMA) til Singapore, og i mange versjoner, bl.a. 6 sangere, og 2 preparerte flygler.
De 5 kinesiske elementene som det musikalske konseptet bygger på er allerede nærværede i flere av de spesialbygde instrumentene SISU benytter i sin eksisterende versjon, Dette har imidlertid synliggjort et stort potensiale for videre utvikling og mulighet for å se nye kunstfaglige problemstillinger reflektert i et verk av høy kunstnerisk kvalitet.

Prosjektet tar sikte på å videreutvikle og bygge vesentlige deler av instrumenteringen på nytt som verktøy for studier av mulige sammenhenger mellom ulike sceniske språkformer. Prosjektet avsluttes i scenisk forelesningform (Carle Lange/ Rolf Wallin) med presentasjon av funn og spørsmål fra prosessen samt helhetlig visning (SISU).

Om prosjektet

Hovedintensjonen er å undersøke det visuelle potensialet i komposisjonen ”Phonotope” med fokus på relasjoner mellom ulike synlig og hørbare sceniske elementer. Scenisk og performativ bevissthet har preget samarbeidet mellom Rolf Wallin og Sisu i en rekke komposisjoner, og vi ser i ”Phonotope” spesielt, en mulighet til å utvikle et scenisk språk sammensatt av nye karakteristiske objekter utledet av verkets konsepsjon. De fem elementene som allerede danner fundamentet for lydbildet vil bli analysert i forhold til materialitet, lys, farger, dimensjoner, kulturelle tegn og symboler. Ny utforming av instrumenter har som mål samtidig å videreutvikle lydens kvaliteter, visualisere elementenes nærvær, komponerer objektene i rom, samt å drøfte fargens valør, kroma og skalering. Lys og farge vil bli synlig også som direkte (elektrisk) følge av musikernes bevegelser og spill.

Vi vil bygge på tre ulike betingelser for å studere lydbildets forhold til lys, farger, materialitet og rom i verket.

  • Naturbetinget, (systematisk kunnskap)
  • Kulturbetinget (tradisjonserfaringer)
  • Sansebetinget (intuitiv praksis)

Det er altså egentlig ikke snakk om scenografi til musikk, men snarere studier i kompleks persepsjon i møtet mellom det vi hører og det vi ser simultant. Med et definert symbolistisk utgangspunkt som denne komposisjonen er bygget over, blir det nødvendig å analysere kulturelle aspekter opp mot naturvitenskapelige og samtidig holde fast ved en tillit til opplevelsen i utviklingsarbeidet og vekten på kunstnerisk kvalitet i deling med mottakere.

Kontekst

Det å finne uttrykk for eller å påstå sammenhenger mellom toner og farger, eller musikk og fysisk form har lange tradisjoner i kunst-­ og musikkhistorien. Prosjektet knytter seg til miljøer der man søker sammenhenger mellom ulike sanseinntrykk som gjerne er forbundet med synestesi;; ett sanseinntrykks mulige utløsende virkning på et annet. Komponisten Alexander Scriabin sto sentralt i slike undersøkelser gjennom sine forsøk på å knytte farger til toner på tidlig 1900-­tall. Til tross for en gjennomgående tvil om slike sammenhenger lar seg påvise vitenskapelig har tematikken likefullt tiltrukket seg kunstnere helt frem til i dag, og et av Scriabins verk ble rekonstruert/nyoppført med lysfarger så sent som 2012.

Det bør kanskje tilføyes at det ikke ligger forventninger i dette prosjektet om å påvise systematiske eller beviselige sammenhenger mellom skalaer i lyd og lys.

Publikumsarrangementer

Prosjektleder

Carle Lange