Helhetlig arbeid med arealressurser

Kunsthøgskolen i Oslo har igangsatt prosjektet Helhetlig arbeid med arealressurser ved KHiO. Målsettingen med arbeidet er å oppfylle styrets etterspørsel etter en god og helhetlig arealplanlegging, og utvikle en omforent arealpolitikk.

Arbeidsgruppens mandat ble behandlet i IDF-møte 11.10.2018, og godkjent av direktør.

Møtene har omfattet tematikker fra avdelingenes og seksjonenes innspill. Disse er:

 • Stipendiatarbeidsplasser
 • Servicesenter
 • Kontorarbeidsplasser
 • Personalrom
 • Møterom
 • Studentarbeidsplasser
 • Sosiale rom for studenter
 • Garderobe
 • Store undervisningsrom
 • Grupperom
 • Kantine
 • Fellesverksted
 • Lager
 • Galleri
 • Medielab

Arbeidsgruppen har laget en beskrivende kartlegging av arealene ved KHiO. Denne beskrivelsen av nå-situasjonen legger grunnlaget for videre arbeid med endringer i arealdisponering.

Arbeidsgruppen er en partssammensatt gruppe, bestående av disse personene:

Navn Rolle
Siren Tjøtta Prosjektleder
Ellen Aslaksen
Vara: Victoria Meirik
Dekan
Jim Fainberg
Vara: Marianne Fjeld
Seksjonssjef
Jørn Mortensen Rektor
Martin Lundell
Vara: Robin Riegels
Representant med vara oppnevnt av Forskerforbundet
Christel Bie Lavik
Vara: Kristin Øye Gjersdal
Representant med vara oppnevnt av Parat
Kjetil Skåret
Vara: Arna K. Lund-Johnsen
Representant med vara oppnevnt av NTL
Kikki Norén Løwgren HVO/verneombud
Gudmundur Helgi Arnarson
Vara: Alma Braun
Studentrepresentant

Arbeidsgruppens mandat og framdriftsplan

I arbeidsgruppens mandat heter det:

Målsettingen med arbeidet er å oppfylle styrets etterspørsel etter en god og helhetlig arealplanlegging ved KHiO, og utvikle en omforent arealpolitikk. Arbeidet med arealressurser ved KHiO skal støtte oppunder KHiOs strategi, faglige prioriteringer, utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid, og skal utnytte ressurser på en god måte ved å se arealressurser i sammenheng. En viktig målsetting er å dekke studenter, stipendiater og ansattes behov for en tilpasset og god arbeidsplass.

Les hele mandatet her.

Retningslinjer for ansattes arbeidsplasser

Retningslinjer for arbeidsplasser for ansatte ble godkjent av IDF 3. april 2019. Les dokumentet her.

Beskrivende arealkartlegging

Beskrivende kartlegging av arealer KHiO leier er blitt utarbeidet og kan leses her.