Ny strategiplan 2017-2022

Utkast til ny strategisk plan for KHiO er nå sendt ut i organisjonen. 21. februar er frist for å melde inn merknader. Styret gjer vedtak på møte i mars 2017.

En strategi er lederens plan eller angrepsmåte for å nå et mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres. Ordet kommer fra gresk «strategia» som har betydningen «generalkunst», eller «hærføring». I dag brukes begrepet om langsiktig planlegging generelt, særlig når det er snakk om planer for å oppnå bestemte mål, og det skiller seg dermed fra begrepet taktikk. Beskrivelsen strateg blir gjerne brukt om en person som har utført hensiktsmessige handlinger og valg for å nå et mål.

Kjelde: Wikipedia

Ved sida av Stortingets vedtak om statsbudsjett og det årleg tildelingsbrevet frå Kunnskapsdepartementet, er strategisk plan det viktigaste enkeltdokumentet som styrer mål og ressursar for KHiO.

Ny strategisk plan for Kunsthøgskolen

Utkastet til strategisk plan for perioden 2017-2022 lyder slik:

Pdf-versjon

Innspel frå organisasjonen

Utkast til strategi skal nå drøftas i avdelingar, seksjonar og Studentrådet. Inspel til strategien frå studentar og tilsette skal skje gjennom leiarane.

Dersom du ikkje kan delta på oppsette møte og brenn for å gje ein kommentar eller eit innspel direkte, er det opna for å sende korte innspel/kommentarar (maks 500 teikn) til e-post: strategi@khio.no.

Frist for innspel er 21. februar 2017.

Framdriftsplan

Veke Aktivitet
02 Leiarseminar (med deltaking frå arbeidsgruppene)
04 Utkast til ny strategisk plan
05 IDF (møte med arbeidstakarorganisasjonane)
Allmøte for tilsette (2.2. kl. 12.00-13.00, Auditoriet)
06 Styremøte 7.2. (første gongs drøfting)
08 Innspel frå avdelingar/seksjonar/Studentrådet (Frist: 21.2.)
Revidert utkast til strategisk plan
09 Drøfting i leiargruppa og seksjonssjefgruppa
10 IDF
11 Styremøte 14.3. (vedtak)
12-> Implementering - presentasjon i avdelingar og seksjonar

Relevante dokument

Utkast til Strategisk plan 2017-2022

Strategisk plan 2012-2016

Arbeidsgruppe 1 - Innspel om emneområde Utdanning og KUF

Arbeidsgruppe 2 - Innspel om emneområde Formidling og samfunnskontakt

Arbeidsgruppe 3 - Innspel om emneområde Ressursar